Valberedningen

Enl SBKs normalstadgar för lokalklubb § 10 moment 2 gäller:
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag
delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
* vilken funktion som avses,
* namn,
* en kort presentation och
* uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

 

Comments are closed.